Taiwan R.O.C. – Taiwan Society of Lipids & Atherosclerosis

Members: 222
Page Last Updated: 11/03/2019
Website: http://www.tas.org.tw/

President
Yi-Heng Li

Email: t025215@ms17.hinet.nettsla92002933@gmail.com; heng@mail.ncku.edu.tw
Honorary Director
Hung-I Yeh

Email: hiyeh@mmh.org.tw
Honorary President
Benjamin N. Chiang
Honorary Director
Wei-Hsian Yin

Email: yinwh88@gmail.com; lillian_7f@yahoo.com.twtsla92002933@gmail.com

Honorary Board

Chuang-Ye Hong Philip Yu-An Ding
Shing-Jong Lin Jaw-Wen Chen
Wei-Hsian Yin Chau-Chung Wu

Executive Board

Min-Ji Charng Wen-Jang Wong
Ping-Yen Liu I-Chang Hsieh

Directors

Ling Wang Yen-Wen Wu
Kwo-Chang Ueng Kou-Gi-Shyu
Nain-Feng Chu Wen-Harn Pan
Leh-Chii Chwang Su Long Jen
Jung-Fu Chen I-Hsien Tsai

Control Board

Wayne H.H Sheu

Supervisors

Kuo-Yang Wang Fu-Tien Chiang
Po-Hsun Huang Kuan-Chun Chen

Associate Secretary General

Yih-Jer Wu Chao, Ting-hsing

Secretariat

Wen Hsin Chang
Rm. 809, 8F.,No.170, Sec.2, Zhongshan N. Rd.,
Zhongshan Dist., Taipei City 10452, Taiwan (R.O.C.)
Email: tsla92002933@gmail.com

Mission Statement: 
The society is not only established for in-depth research in etiology, pathology, physiology, and clinical medicine, but also dedicated to prevention of vascular diseases.